Avgränsningssamråd vattenarbeten Västra Hamnen

Information och inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken.

Dekorativ bild över kajen
Dekorativ bild över kajen. Kreatör: A-sidan Arkitektkontor

Västra Hamnen Entreprenad Hudiksvall AB (benämns nedan även som bolaget) avser att ansöka om miljötillstånd för vattenverksamhet i form av strandlinjeförstärkning och anläggande av erosionsskydd i Västra hamnen, Hudiksvalls kommun.

Västra hamnen utgör en ny stadsdel under exploatering i Hudiksvall. Den nya stadsdelen sträcker sig från Kattvikskajen i norr till Reffelmansviken i söder längst in i Hudiksvallsfjärden. Området är detaljplanerat och syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling och utveckling av hamnområdet till en stadsdel med ett blandat innehåll av bostäder, kontor, verksamheter, service, förskola, rekreation, handel och småbåtshamn. För att kunna genomföra detaljplanen behöver stranden förstärkas, höjas och förses med erosionsskydd längs med hela planområdet. I samband med tillskapande av ny strandlinje kan också viss utfyllnad och landbyggnad komma att bli aktuell. Exploateringen medför ett behov av arbeten i vatten för att förstärka strandlinjen genom i huvudsak muddring, spontning och pålning samt anläggande av erosionsskydd genom utfyllnad. Arbetena i vatten är tillståndspliktig verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken och kommer därför att föregås av en tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Aktuellt samråd utgör ett s.k. avgränsningssamråd. Samrådsförfarande är en obligatorisk del i tillståndsprocessen och ger myndigheter, särskilt berörda och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter av betydelse för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan. Av det skälet samråder bolaget nu bland annat om verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Den planerade verksamheten kommer att ge upphov till omgivningspåverkan under genomförandet, huvudsakligen i form av buller, vibrationer, utsläpp till luft, damning samt begränsa tillgängligheten för allmänheten kring Västra hamnen. Se bifogad PDF.

Underlaget finns också tillgängligt att läsa på Hudiksvalls kommun Servicecenter, Trädgårdsgatan 4 i Hudiksvall.

Synpunkter
Synpunkter med anledning av samrådet ska lämnas skriftligen senast den 10 juni 2024 per e-post till emma.soderback@structor.se eller via post till:
Structor Norr AB
Att: Samråd Västra hamnen
Box 267
851 04 SUNDSVALL

Rulla till toppen